Franczyza

537373756

537373758

 

Regulamin

REGULAMIN

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Serwis internetowy prowadzi Kamil Młynarczuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EAT2DAY Kamil Młynarczuk.
 2. Regulamin określa zasady działania i korzystania z serwisu www.sushitogo.bialystok.pl. Świadczącym usługi jest Kamil Młynarczuk, prowadzący działalność gospodarczą EAT2DAY Kamil Młynarczuk, z siedzibą w 15-845 Białystok ul. Warszawska 21 lok. 7, NIP 542-284-49-87, REGON 200671410, prowadzący serwis pod adresem www.sushitogo.bialystok.pl.
 3. Serwis internetowy umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z usługami Sprzedającego, w szczególności z cenami i dostępnością Towarów oraz zawarcie umów sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie. Ceny zaprezentowane w Serwisie internetowym stanowią wartość brutto i całkowity wymiar świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z dokonywaną transakcją.
 4. Klientem w serwisie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Polski.
 5. Powołane w Regulaminie pojęcia, oznaczają:
  1. Sprzedający – EAT2DAY Kamil Młynarczuk;
  2. Kupujący – podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z niniejszym Regulaminem (Klient);
  3. Konsument – Kupujący (Klient), będący osobą fizyczną, składający zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 k.c.;
  4. Strona internetowa – strona www.sushitogo.bialystok.pl;
  5. Serwis – serwis internetowy działający pod nazwą www.sushitogo.bialystok.pl;
  6. Towar – produkt, będący w ofercie asortymentowej Sprzedającego (posiłki, dania gotowe i napoje);
  7. Zamówienie – oświadczenie Kupującego, co do zawarcia ze Sprzedającym umowy dostawy i sprzedaży na warunkach i zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej (zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego);
  8. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego informujący Kupującego o liczbie i rodzaju zamówionych przez niego Towarach i umożliwiający Kupującemu dokonanie ich wyboru w celu złożenia zamówienia;
  9. Potwierdzenie zamówienia – informacja przekazana przez Sprzedającego na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub telefonicznie, zawierająca informacje, co do złożenia przez Kupującego zamówienia na określone Towary i potwierdzająca, że Zamówienie zostało przez Sprzedającego przyjęte do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia przesłane drogą elektroniczną zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do obowiązującego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
  10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży i dostawy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub pomiędzy Kupującym a Sprzedającym (w myśl postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Dz. U. 2014 r., poz. 827). Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili doręczenia Kupującemu Potwierdzenia zamówienia (po złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pośrednictwem Serwisu. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść złożonego oświadczenia woli, Postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
  11. Login - adres poczty elektronicznej Kupującego używany podczas procesu rejestracji i korzystania z Konta;
  12. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
  13. Polityka Prywatności - postanowienia, określające zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego, stanowiące integralną część Regulaminu;
  14. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
  15. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Sprzedającego, wysyłane drogą elektroniczną, po wyrażeniu zgody przez Kupującego na otrzymywanie przedmiotowych informacji;
  16. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Serwisu Internetowego;
 6. Serwis Internetowy umożliwia Kupującym zapoznanie się z ofertą asortymentową Sprzedającego poprzez prezentację Towarów wraz z podaniem ceny oraz informacją o ich składzie i produktach użytych do ich wytworzenia.
 7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Serwisie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

 

II. ZAMÓWIENIE

 

 1. W Serwisie internetowym zamówienie może zostać złożone poprzez:
  1. bez zakładania Konta, ale po wypełnieniu stosownego formularza;
 2. W przypadku zamówień składanych telefonicznie Sprzedający zobowiązany jest podać dane dotyczące: składu Towaru, oznaczenia Sprzedającego, łącznej ceny za Towary oraz opłaty za Dostawę Towaru, prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz czasu trwania Umowy.
 3. W Serwisie internetowym przy każdym Towarze podane są główne informacje o jego składzie, produktach użytych do sporządzenia Towaru oraz jego dostępności i cenie.
 4. Kupujący mogą składać zamówienia w godzinach pracy lokalu, przez 7 dni w tygodniu.
 5. Składając zamówienia Kupujący:
  1. wskazuje miejsce dostawy podając precyzyjnie adres i telefon;
  2. wskazuje, poprzez stosowne oznaczenie, Towar, który stanowić ma przedmiot umowy oraz jego liczbę i dodaje go do Koszyka;
  3. po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, potwierdza fakt jego przeczytania oraz oświadcza, że jest on związany jego treścią oraz postanowieniami Polityki Prywatności.
 6. Kupujący, po wypełnieniu formularza, dokonuje zaznaczenia opcji „Zamawiam”, potwierdzając tym samym, że jest on związany jego treścią oraz zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony Towar.
 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedający dokona jego weryfikacji poprzez sprawdzenie poprawności wypełnienia formularza i ustalenia możliwości realizacji oraz pod kątem dostępności Towaru.
 8. Kupujący może dokonać anulowania Zamówienia do chwili zawarcia przez Strony umowy sprzedaży.
 9. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu Siły Wyższej. W takim przypadku strony ustalą, czy Kupujący zainteresowany jest realizacją zamówienia w pozostałym zakresie i dostawy Towarów w ograniczonej liczbie i asortymencie.
 10. Sprzedający może udzielać rabatów na określone Towary lub przy zamówieniu odpowiedniej liczby Towarów. W tym przypadku Sprzedający wskazuje na stronie internetowej www.sushitogo.bialystok.pl., przy określonym Towarze czas trwania promocji oraz jej zasady (Regulamin Promocji). Rabaty będą dotyczyły jedynie tych zamówień, które zostały złożone w okresie trwania promocji.
 11. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za złożone zamówienie gotówką, za pokwitowaniem przy dostawie Towarów realizowanych przez Sprzedawcę.
 12. REKLAMACJE

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Portalu: kontakt@sushitogo.bialystok.pl wpisując w temacie wiadomości „reklamacja”.
  2. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji. Portal zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu 14 dniowego w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotyka przeszkody niezależne od Portalu. Ponadto Portal zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, co wiąże się z przedłużeniem okresu rozpoznania reklamacji.
  3. Portal nie jest stroną zamówienia, wobec czego wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Partnera, do których dostęp umożliwił Użytkownikom Portal należy kierować bezpośrednio do Partnera. Portal nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

   

III. UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO

 1. Sprzedający oświadcza, że oferowane przez niego Towary są przygotowywane ze świeżych produktów.
 2. Dostawa tych produktów ze względu fakt, iż ulegają szybkiemu zepsuciu jest transakcją terminową. Zwrot i ponowna dostawa tych towarów są wykluczone. Zgodnie z art. 38 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia albo w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie, z zastrzeżeniem, że Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 4. W przypadku Konsumentów, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru – żądać usunięcia wady, z zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to przypadków, kiedy doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Towaru na adres 15-845 Białystok ul. Warszawska 21 lok. 7 .

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sprzedający wskazuje, że jest administratorem danych osobowych Użytkowników jest, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Użytkownik rejestrując się w Serwisie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia za jego zgodą, wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli.
 4. W tym miejscu Sprzedający wskazuje, że podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 5. Sprzedający przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych po wyrażeniu przez niego stosownej zgody.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez sushitogo.bialystok.pl, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedającego z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki określa Polityka Prywatności.
 7. Użytkownik może upoważnić Sprzedającego do wysyłania Newslettera oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W każdym czasie przysługuje mu prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Internetowym.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do zmiany treści postanowień Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość lub
  2. zmiany oferty asortymentowej Serwisie Internetowego.
 4. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, poprzez wygenerowanie stosownego komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 5. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.